Rekisteriseloste

1.11.2016

1. REKISTERINPITÄJÄ

Karhia Innovations Oy c/o Bestdan oy
Kaakelikaari 2 A
01720 VANTAA

y-tunnus 2721705-8

2. YHTEYSHENKILÖ

Markus Ristaniemi
markus.ristaniemi@karhia.com 

3. REKISTERIN NIMI

Karhia asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään tilausten toimittamiseen, asiakassuhteiden ja muiden yhteistyösuhteiden hoitamiseen, takuuasioihin liittyen, markkinointiin sekä Karhian ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Rekisteriä voidaan käyttää Karhian ja sen konserniin kuuluvien yritysten sekä yhteistyökumppaneiden markkinointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot tai osan niistä:

Nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Ostaneiden asiakkaiden osalta rekisteriin voidaan lisäksi tallentaa tietoja ostoista Karhialta


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Suurin osa tiedoista kerätään rekisteröidyiltä itseltään, heidän suostumuksellaan, asiakkuuden alussa ja sen aikana sekä tietokoneohjelmien välityksellä asiakkaan käyttäessä Karhian palveluita.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Karhia voi luovuttaa tietoja soveltuvien lakien velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa Karhian valitsemille yhteistyökumppaneille niiden markkinointia varten, ellei rekisteröity kiellä häntä koskevien tietojen luovuttamista tällaisiin tarkoituksiin. Tietojen vastaanottajilla ei ole oikeutta luovuttaa tietoja eteenpäin.

Karhia voi lisäksi luovuttaa ja siirtää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella toimiville yrityksille, joiden kanssa Karhia on solminut kirjallisen sopimuksen Suomen tietosuojan tason noudattamisesta, tai tietojen siirto muutoin täyttää henkilötietolainsäädännön edellytykset.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Ainoastaan Karhian nimetyillä työntekijöillä ja Karhian toimeksiannosta tai sen puolesta toimivilla yrityksillä on oikeus käsitellä rekisterin tietoja. Kaikilla rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen lupa tietojen käsittelyyn. Eritasoisia käyttöoikeuksia on luotu sen mukaan, mitä tietoja henkilön tulee käsitellä työnkuvansa perusteella.

Kaikkia Karhian työntekijöitä, yhteistyökumppaneita ja edellä mainittujen alihankkijoita sitoo vaitiolovelvollisuus tietoonsa saamista henkilötiedoista.

9. TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän pääkonttorissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön.